Organogram

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Een leerlingenraad is een bijeenkomst van verkozen leerlingen waarin ideeën worden uitgewerkt van en voor de leerlingen voor een beter (samen)leven en leren op school. De leerlingen van de leerlingenraad komen maandelijks samen o.l.v. juf Kathy, juf Wendy en juf Valerie. Ouderraad

Wij zijn een toffe, enthousiaste groep ouders die in een collegiale, bijna familiale sfeer kritisch en constructief het schoolgebeuren volgt. Daarnaast willen we de school een plaats laten zijn waar ouders, familie en sympathisanten elkaar kunnen ontmoeten door activiteiten te organiseren waarbij we zoveel mogelijk de kinderen centraal willen stellen. Jaarlijkse activiteiten die we organiseren zijn: pannenkoekenverkoop, kerstdrink, wafelenbak, frietenbak, ontbijt voor de eerste en plechtige communicanten...

Ben je ook iemand die wel eens met de gedachte gespeeld heeft om te helpen bij één of andere activiteit van de ouderraad? Of heb je ook wel zin om suggesties te doen hoe activiteiten van de ouderraad anders of beter kunnen verlopen? Misschien wil je ook wel mee nadenken over hoe het schoolbestuur en –personeel de school tot een betere plaats voor onze kinderen kan maken?

Als één van bovengenoemde onderwerpen je aanspreekt, neem dan gerust contact met ons op: ouderraad@vbsdesprinplank.be 

Ouders die als lid willen bijdragen aan de ouderraad zijn steeds welkom op onze vergaderingen. Ook zijn we steeds op zoek naar mensen die graag eens de handen uit de mouwen willen steken bij een of andere activiteit zonder effectief lid te zijn.

Schoolbestuur

Een schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de school en het onderwijs. Taken van een schoolbestuur zijn onder andere het aannemen van nieuw personeel, het beheren van de financiën en het organiseren van huisvesting en onderwijsmiddelen.  

Vzw Katholieke Basisscholen Sint-Laureins
Ondernemingsnummer: 435.773.983


             Nasarine Termont 

             Ann De Causmaecker 

             Antoine De Craene 


Schoolraad

De schoolraad is de raad die enkele keren per jaar samenkomt om belangrijke dingen van de school te bespreken. Om die bespreking zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat alle betrokkenen rond de tafel zitten: de directie, de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. Al deze mensen hebben iets te zeggen over wat de school moet doen.  Vaste agendapunten zijn de besteding van de lestijden, lijst met bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, infrastructuurwerken… 

Scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap 'De Kreken'. 


Coördinatie: Kathleen BosschemCLB

Het CLB … voor elke leerling, elke ouder, elke school …
Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een CLB. Voor deze school is dit het Vrij CLB regio Meetjesland.

Wat is een CLB?

CLB staat voor Centrum voor Leerlingbegeleiding en ons centrum bestaat uit een team van verschillende mensen. Die mensen delen met je waar je als ouder of leerkracht het meest warm voor loopt: het wel en wee van je kinderen. Hoe ze het op school doen, hoe ze zich voelen en hun gezondheid. Het welbevinden van je kind staat centraal.

Waarom komt het CLB op school?

De meeste vragen of zorgen in verband met je kind los je op met de juf, zorgleerkracht of directeur. Vinden jullie onvoldoende antwoord, dan kan de samenwerking met het CLB starten. Vanaf 12 jaar mag je kind daar zelf over beslissen. Om goed te kunnen samenwerken met iedereen komen onze collega’s vaak op school.
We starten pas een begeleiding als de school haar zorg met jullie heeft besproken en we jullie als ouders kunnen betrekken. Leerkrachten en ouders zijn hierbij een belangrijke informatiebron. We gebruiken alle gegevens in vertrouwen, zijn gebonden aan de regels van het beroepsgeheim en de bescherming van de privacy.

Hoe werkt het CLB samen met een leerling?

Naargelang de vraag die we krijgen zullen we … een gesprek doen met ouders, observeren in de klas, overleggen met de leerkracht, praten met de leerling, een test doen, … Kortom, we zoeken uit wat jouw kind nodig heeft en geven advies over wat er op school of thuis kan helpen. We bespreken de onderzoeksgegevens op school in functie van wat de leraar nodig heeft om je kind goed te begeleiden. We doen dit in samenspraak met jullie. Onze hulp is gratis.

Wie is de verantwoordelijke voor onze school?

Ellen Cocquyt