Afwezigheden

We vragen u bij iedere afwezigheid de school zo vlug als mogelijk te verwittigen.  Dit kan zowel telefonisch als per mail.  U bezorgt ook een schriftelijke bevestiging aan de leerkracht .

Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf een doktersattest af te geven. Zonder doktersattest mogen wij de medicatie niet toedienen.


Hieronder vindt u meer informatie over gewettigde afwezigheden. 

 Welke afwezigheden zijn gewettigd?

1. ziekte

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Een dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist, de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Consultaties ( zoals een bezoek aan de tandarts, een oogarts,…), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Als een kind een chronische ziekte heeft, leidende tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bv. bij astma, migraine, …), is het goed om contact op te nemen met de school en met het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening, volstaat een briefje van de ouders.


2. van rechtswege gewettigde afwezigheden

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn, zonder voorafgaand akkoord van de directeur:

1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind;

2. het bijwonen van een familieraad;

3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bv. als het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);

4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bv. opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);

5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bv. door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,…) ;

6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe of protestantse godsdienst). Concreet gaat het over: islamitische feesten (het Suikerfeest en het Offerfeest, telkens 1 dag); joodse feesten (het joodse Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (laatste 2 dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen)); orthodoxe feesten (paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe paasfeest niet samenvalt met het katholieke paasfeest). De katholieke feestdagen zijn vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantsevangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

Ouders moeten een officieel document kunnen voorleggen om deze afwezigheden te staven. Wil de school vooraf van dergelijke afwezigheden verwittigen.


Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn, zijn geen regelmatige leerling meer. Dit houdt in dat deze leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan verwerven en dat de school hem niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen.

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor hen en hun kinderen.

Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op.